ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fight off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fight off*, -fight off-

fight off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fight off (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ในการต่อสู้ Syn. drive off
fight off (phrv.) พยายามอยู่ห่างจาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll help you fight off whatever comes out.ฉันจะช่วยนายสู้กับมัน ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น
You want to fight off loser guys all night?เธออยากจะพยายามอยู่ห่างพวกขี้แพ้พวกนั้นตลอดคืนเหรอ
Uh, they help fight off bacteria and germs in the body.เอ่อ มันช่วยกัน แบคทีเรียกับเชื้อโรคในร่างกาย
Don't be stupid. You can't fight off Homeland Security.อย่าโง่ไปหน่อยเลย นายสู้พวกนั้นทั้งหมดไม่ได้หรอก
Task force, to oversee the country's preparedness to fight off an epidemic.ภารกิจเพือเฝ้าสังเกตุความพร้อมของประเทศ ในการเอาชนะโรคระบาด
I thought you could fight off ten guys.ไหนเคยบอกว่าสู้กับนักเลง 10 คนได้สบายๆ
Inmedicalschool, we have a hundred classes thatteachus how to fight off death... andnotonelesson in how to go on living.ในโรงเรียนแพทย์ เรามีวิชาเป็นร้อย ที่สอนให้เราต่อสู้กับความตาย และ ไม่มีวิชาไหนเลย ที่สอนให้ใช้ชีวิตอยู่ต่อ
His body doesn't produce enough White blood cells to fight off infection.ร่างกายของเขาไม่สามารถ ผลิตเม็ดเลือดขาว ได้เพียงพอ เพื่อต่อสู้เชื้อโรค
I'm walking taller, carrying a bigger stick... and using It to fight off the ladies.และใช้มัน ต่อสู้กับสาวๆทั้งหลาย ฉันรักเธอ หมีฟินน์
To let you restore order, fight off evilเพื่อกอบกู้ราชวงศ์ กำกัดสิ่งชั่วร้าย
I'm not like him. I didn't fight off anything.ข้าไม่เหมือนเขา ข้าไม่ได้สู้กับอะไรเลย
It's unclear how long her immune system will be able to fight off the virus.มันไม่ชัดเจนว่าระบบภูมิคุ้มกันของเธอ จะต้านไวรัสได้นานแค่ไหน

fight off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウイルスを排除する[ウイルスをはいじょする, uirusu wohaijosuru] (exp,vs-i) (1) to fight off a virus; (2) {comp} to screen out computer viruses

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fight off
Back to top