ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fight down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fight down*, -fight down-

fight down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fight down (phrv.) พยายามกลั้น (น้ำตา) หรือข่มใจ Syn. fight back
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The fight downstairs.Torres vs.Stevens.อ้าวก็การต่อสู้ข้างล่าง ระหว่างทอเรส กับ สตีเว่นไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fight down
Back to top