ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fight amongst

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fight amongst*, -fight amongst-

fight amongst ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fight amongst (phrv.) ต่อสู้กันในหมู่หรือท่ามกลาง Syn. fight among
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We don't have time to fight amongst ourselves in this tiny little country.เราไม่มีเวลาที่จะมาสู้กันเอง ในประเทศที่คับแคบแบบนี้
We don't fight amongst ourselves.เราไม่สู้กับพวกเดียวกัน
But we will get no further if we fight amongst ourselves.แต่เราจะไม่ได้รับการต่อไปถ้าเรา สู้ในหมู่ตัวเอง

fight amongst ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
相争う[あいあらそう, aiarasou] (v5u) to fight with each other; to fight amongst yourselves

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fight amongst
Back to top