ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fifer

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fifer*, -fifer-

fifer ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fifer (n.) คนเป่าปี่ See also: คนเป่าขลุ่ย, คนเป่าปี่สก๊อต Syn. flute player, tooter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fifer
Back to top