ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

festoon with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *festoon with*, -festoon with-

festoon with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
festoon with (phrv.) ตกแต่งด้วย See also: ประดับด้วย Syn. decorate with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า festoon with
Back to top