ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fence off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fence off*, -fence off-

fence off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fence off (phrv.) แยกออกมาด้วยรั้ว See also: กั้นแยกด้ยรั้ว Syn. divide off, rail off, separate off, wall off
fence off (phrv.) ต่อสู้กับ See also: จัดการกับ Syn. fend off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So the thief may try to fence off the diamonds, but he won't do business with anyone on that list.เจ้าโจรอาจจะ พยายามขายเพชรออกไป แต่มันคงจะไม่ขายให้คนที่อยู่ในรายชื่อนั่นหรอก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fence off
Back to top