ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fence in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fence in*, -fence in-

fence in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fence in (phrv.) กั้นด้วยรั้ว See also: ปิดล้อมด้วยรั้ว Syn. hedge in, hem in
fence in (phrv.) จำกัด See also: ล้อมรอบ Syn. hem about
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a list of every known fence in huntsville.เป็นชื่อของคนที่สามารถระบุได้ในเขตฮันท์วิลล์
I swear, I'm building a fence in front of that place.ผมสาบาน ผมกำลังสร้างรั้วหน้าบ้าน
Hey, your dad wants us to fix the fence in the back acre.เฮ้ พ่อนาย บอกให้เรา ไปช่วยจัดการ เรื่องรั้ว ด้านหลังนะ
In about 17 minutes, they'll wake up with the ability to turn every other fence in this town.ภายในเวลา 17 นาที พวกเขาจะตื่นขึ้นมา ด้วยความสามารถ เพื่อเปิดทุกๆรั้วกั้นที่อยู่ในเมืองนี้
Does every fence in this town hire muscle?คนรับซื้อของโจรที่นี่จ้างคนคุ้มกันทุกเลยหรอ ?
Address for the fence in the Flatiron district.ที่อยู่ของที่รับซื้อของโจรในเขตแฟลตทิรอน
It was self defence in advance.มันเป็นการป้องกันตัวเองล่วงหน้า

fence in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
塀を巡らす[へいをめぐらす, heiwomegurasu] (exp,v5s) to fence in; to surround with a wall
多重防護[たじゅうぼうご, tajuubougo] (n) defence in depth; multiple safeguard; multiple protection
軍事産業[ぐんじさんぎょう, gunjisangyou] (n) defense contractor; defence contractor; defense industry; defence industry
軍需産業[ぐんじゅさんぎょう, gunjusangyou] (n) defense contractor; defence contractor; defense industry; defence industry

fence in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กั้นคอก[v. exp.] (kan khøk) EN: fence in FR:
กั้นรั้ว[v. exp.] (kan rūa) EN: fence ; fence in ; put up a fence FR: clôturer ; poser une clôture

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fence in
Back to top