ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fence about with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fence about with*, -fence about with-

fence about with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fence about with (phrv.) ควบคุมด้วย See also: ป้องกันด้วย Syn. hedge about with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fence about with
Back to top