ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fellow worker

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fellow worker*, -fellow worker-

fellow worker ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
同工[tóng gōng, ㄊㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 同工] fellow workers

fellow worker ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เพื่อนร่วมงาน[n. exp.] (pheūoen rua) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate FR: collègue [m] ; collègue de travail [m] ; associé [m] ; confrère [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fellow worker
Back to top