ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel towards

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel towards*, -feel towards-

feel towards ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feel towards (phrv.) รู้สึกกับ Syn. feel for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The resentment that you feel towards your parents is not going to fuel your rocket.ความขุ่นเคืองที่คุณรู้สึกกับพ่อแม่คุณ... ...ไม่ได้ถูกเติมเต็มด้วยจรวดคุณหรอก
I don't know anything about how you guys feel towards each other.ปู่ไม่ค่อยรู้เรื่องของคนหนุ่มสาว และการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของพวกเค้านักหรอกนะ
I'm really proud of the way you guys have been conjuring up the emotions you feel towards her as we begin to move on and say good-bye.สัปดาห์นี้ ทุกคน ครูพอใจกับแบบนี้จริงๆ พวกเธอร่ายเวทมนตร์ขึ้นด้วยความรู้สึก ที่พวกเธอมีต่อเขาเพื่อก้าวต่อไปและบอกลา
Therefore, whatever resentments I might feel towards my daughter and your friend the captain, I must put aside.ด้วยเหตุฉะนี้ ความขุ่นเคืองใจอะไรก็ตาม ที่ข้าอาจรู้สึกต่อลูกสาวของข้า และกัปตันเรือผู้เป็นสหายของเจ้า ข้าจะต้องยุติมัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel towards
Back to top