ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel small

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel small*, -feel small-

feel small ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feel small (phrv.) รู้สึกต่ำต้อย See also: รู้สึกละอาย, รู้สึกขายหน้า, รู้สึกเสื่อมเสีย Syn. look small
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When I was a kid, whenever I 'd feel small or lonely I'd look up at the stars.ตอนที่ผมเป็นเด็กเวลาผมเหงา ผมจะเงยหย้าขึ้นมองดาวบนท้องฟ้า
You could feel small here, too.ที่นี่คุณก็รู้สึกตัวเล็กได้
Men will be made to feel smaller by it!ผู้ชายจะรู้สึกต่ำต้อยลงโดยมัน
Life has been bad to you. it has made you feel small.คุณนะมีชีวิตที่ห่วยแตก มันทำให้คุณดูไม่มีค่าอะไรเลย
It's so big. It makes my problems feel small.มันกว้างใหญ่ ทำให้ ปัญหาของฉันดูเล็กลงไปเลย

feel small ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
引け目を感じる[ひけめをかんじる, hikemewokanjiru] (exp,v1) to feel inferior; to feel small
恐れ入る;畏れ入る[おそれいる, osoreiru] (v5r,vi) (1) to be sorry; to beg pardon; to be much obliged; to feel small; (2) to be grateful; (3) to be amazed; to be filled with awe; to be surprised; (4) to be disconcerted; to be embarrassed

feel small ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
น้อยหน้า[v.] (nøinā) EN: feel inferior (to) ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated FR: avoir honte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel small
Back to top