ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel out of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel out of*, -feel out of-

feel out of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feel out of (phrv.) รู้สึกแปลกแยก See also: รู้สึกแตกต่างจาก Syn. be out of, leave out, miss out
feel out of place (idm.) รู้สึกแปลกแยก See also: รู้สึกไม่ค่อยเข้ากับบางสิ่ง
feel out of place in (phrv.) รู้สึกไม่เป็นส่วนหนึ่งของ See also: รู้สึกเป็นส่วนเกิน, เข้ากันได้กับ

feel out of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
浮く[うく, uku] (v5k,vi) (1) to float; (2) (See 浮かぬ顔) to become merry; to be cheerful; (3) to become loose; to become unsteady; (4) (col) to feel out of it; to be cut off (e.g. from those around you); to feel out of place; (5) to be frivolous; to be uncertain; (6) to have no basis; to be unreliable; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel out of
Back to top