ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel for*, -feel for-

feel for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feel for (phrv.) รู้สึก (บางอย่าง) เนื่องจาก / เพราะ Syn. feel forwards
feel for (phrv.) รู้สึก (บางอย่าง) กับ (บางคน) Syn. feel towards
feel for (phrv.) คลำหา Syn. feel about
feel for (phrv.) เห็นอกเห็นใจ See also: สงสาร Syn. ache for, feel with
feel forwards (phrv.) รู้สึก (บางอย่าง) เนื่องจาก / เพราะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You feel for it, like it was your child.คุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นลูกของคุณ
If you could feel for one minute the sense of absolute joy and connection... that carrying your baby brings, you would understand.ถ้านายได้รู้สึกถึงห่วงที่มีต่อกันสักนาทีนึง ว่าการมีเด็กมันเป็นอย่างไร นายก็คงจะเข้าใจ
Love is the way we feel for youความรักเป็นสิ่งที่เรารู้สึกกับเธอ
Because if you do, you parents will always know the unhappiness that you feel for not being able to disappoint them.เพราะถ้าหากคุณแต่งงาน / พ่อแม่ของคุณจะต้องรู้ ความรู้สึกไม่มีความสุขที่คุณรู้สึก/จะไม่ทำให้พวกท่านผิดหวัง
I want you to feel for his ribs again. A little bit lower.ตอนนี้ คุณจับซี่โครงเขาอีกที ต่ำลงมาหน่อย
But it does not soothe the horror i feel for being an accomp..."แต่ข้าก็ยังไม่คลายความหวาดกลัว เมื่อข้าต้องเป็นหนึ่งในผู้สมคบ...
So I started thinking a lot about the baby and feel for it.ฉันคิดถึงแต่เรื่องที่เกี่ยวกับลูก ฉันรู้สึกถึงได้
It's sad. I feel for you.รู้สึกเศร้าแทนคุณจริงๆ
Boy, I really feel for you. I do.เด็กๆ ฉันรู้สึกถึงเธอจริงๆ ฉันรู้สึก
Now, Your Honor, I feel for Ms. Donovan.ท่านครับผมเห็นใจคุณโดโนแวน
It's the sadness we feel for happy memories.มันน่าเศร้าเมื่อคิดถึง ความทรงจำอันแสนหวาน
Uh,I feel for you,man,but I'm done with bal'm going to go see maricruz.เอ่อ ฉันเข้าใจนะ แต่ฉันไม่เอาแล้ว/ ฉันจะไปหามารีครูซ

feel for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
スキン[, sukin] (n) (1) skin; (2) (col) condom; (3) {comp} skin (e.g. alternative look and feel for interface of a program); (P)
弄る[いじる(P);まさぐる, ijiru (P); masaguru] (v5r,vt) (1) to touch; to tamper with; (2) (まさぐる only) to grope about; to feel for something; (P)
同情[どうじょう, doujou] (n,vs) sympathy; compassion; sympathize; sympathise; pity; feel for; (P)

feel for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นใจ[v.] (henjai) EN: sympathize with ; feel for ; have sympathy for ; commiserate with ; pity ; be sympathetic (with) FR: sympathiser
ควานหา[v. exp.] (khwān hā) EN: search ; rummage for ; grope for ; find out ; feel for FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel for
Back to top