ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel blue

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel blue*, -feel blue-

feel blue ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feel blue (phrv.) รู้สึกเสียใจ See also: รู้สึกเศร้าใจ Syn. look blue
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I may not see in color babe, but I sure can feel blue.ถึงแม้ว่าฉันจะแยกแยะสีไม่ออก แต่ฉันมั่นใจว่าสัมผัสของสีฟ้ามันเป็นยังไง
I know I'm green, but I feel blue.ฉันรู้ฉันตัวสีเขียว แต่ฉันรู้สึกเป็นสีฟ้าจัง

feel blue ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
気分がふさぐ;気分が塞ぐ[きぶんがふさぐ, kibungafusagu] (exp,v5g) to feel blue; to feel depressed

feel blue ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มีอารมณ์ไม่ดี[v. exp.] (mī ārom mai) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy ; go nuts (inf.) FR: être de mauvaise humeur ; être de mauvais poil (fam.)
รู้สึกเศร้าใจ[v. exp.] (rūseuk saoj) EN: feel blue FR: avoir le blues
โศกเศร้า[v.] (sōk sao) EN: feel depressed ; grieve ; feel sorrowful ; be sad ; lament ; be unhappy ; be dispirited ; feel blue FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feel blue
Back to top