ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feel ashamed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feel ashamed*, -feel ashamed-