ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feed up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feed up*, -feed up-

feed up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feed up (phrv.) เหนื่อยมาก See also: หมดกำลัง Syn. tire of
feed up with (phrv.) ป้อนให้ See also: ให้อาหาร, กินอาหารจำพวก Syn. dine off, eat off, eat out of, feed on
feed upon (phrv.) ได้รับ (สิ่งพึงพอใจ) จาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Edgar, that live feed up yet?เอ็ดการ์ การถ่ายทอดสดพร้อมรึยัง?
Roger that. In position. Satellite feed up and running.ทราบแล้วเปลี่ยน เข้าประจำที่แล้ว ส่งสัญญาณดาวเทียม
The man who Katsuragi really wanted you to feed upon was Watanuki.คนที่คัทซึรากิต้องการให้จัดการจริงๆ ก็คือ วาตานุกิ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feed up
Back to top