ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feed on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feed on*, -feed on-

feed on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feed on (phrv.) อยากเป็นที่ยอมรับของ Syn. lap up
feed on (phrv.) ได้รับ (สิ่งพึงพอใจ) จาก
feed on (phrv.) ให้อาหารกับ See also: ป้อนอาหารให้กับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Men began to feed on men.มนุษย์.. เป็นเหยื่อมนุษย์ด้วยกันเอง
They always grow louder when they're about to feed on human flesh!เสียงมันจะดังขึ้นเรื่อยๆ... ยามที่พวกมันอยากจะกินเนื้อมนุษย์
They feed on every good feeling, every happy memory...มันกลืนกินทุกความรู้สึกดี ๆ/Nและทุกความทรงจำแสนสุข
They appear in human form, they feed on human flesh, they can make themselves invisible, and they cannot enter a home without first being invited to.พวกมันกินเนื้อมนุษย์เป็นอาหาร พวกมันสามารถหายตัวได้ และพวกมันไม่สามารถเข้าบ้านคนได้ ถ้าไม่ได้รับเชิญเสียก่อน
Changelings feed on the mom... synovial fluid.แหล่งอาหารของมันก็คือแม่ของเด็ก... น้ำหล่อเลี้ยงข้อกระดูก
"Buzzwire's" got the biggest syndicated feed on the net.บัซไวเออร์ใหญ่ที่สุดใน สื่อพิมพ์ต่าง ๆในเน็ต
I don't ordinarily feed on humans.โดยปกติผมไม่ ดื่มกินจากมนุษย์โดยตรง
We have to get there now. You think he'd feed on his patients?เราต้องไปที่นั่น คุณว่าเขาจะดูดเลือดคนไข้หรอ
If I can't get blood any other way, i'll have to feed on her.ถ้าผมไม่สามารถหาเลือดได้จากที่ไหน ผมจะต้องดูดเลือดจากเธอ
Iell di' before I feed on her.เอลตายก่อนที่เธอจะได้ดื่มเลือดผม
"His appetite was not of that squeamish kind which cannot feed on a dainty"ความต้องการของเขาไม่ใช่สิ่งน่าสะอิดสะเอียน ที่หล่อเลี้ยงความงามนั้นไม่ได้"
It must feed on energy to survive.มันต้องได้รับพลังงานเพื่อดำรงชีวิต

feed on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
捕食[bǔ shí, ㄅㄨˇ ㄕˊ, 捕食] to prey on; to catch and feed on; to hunt for food

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feed on
Back to top