ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fatten out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fatten out*, -fatten out-

fatten out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fatten out (phrv.) ทำให้อ้วนขึ้น See also: ทำให้ร่างกายสมบูรณ์ขึ้น Syn. fill out, flesh out, plump out
fatten out (phrv.) ขยายความ See also: ทำให้ยาวขึ้น Syn. fill out

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fatten out
Back to top