ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fall to the ground

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fall to the ground*, -fall to the ground-

fall to the ground ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall to the ground (phrv.) ล้มเหลว See also: คว้าน้ำเหลว, ไม่ได้ผล Syn. drop through, fall down, fall flat, fall through
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Master of the tornado leaves the punch, fall to the groundนักชกทวิสเตอร์ ต่อยอีกฝ่ายลงไปนอนแล้วครับ
I am ashamed because when the knife go in and I fall to the ground,ข้าละอาย เพราะมีดแทงเข้ามา แล้วข้าล้มตัวลงพื้น

fall to the ground ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พัง[v.] (phang) EN: tumble down ; fall to the ground ; collapse ; fall down ; crash down FR: s'effondrer ; s'affaisser ; s'écrouler ; tomber en ruine
ทลาย[v.] (thalāi) EN: be destroyed ; fall to pieces ; fall to the ground ; fall apart ; collapse ; crumble FR: s'ébouler ; s'écrouler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fall to the ground
Back to top