ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fall out of

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fall out of*, -fall out of-

fall out of ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall out of (phrv.) เลิกเพื่อที่จะ See also: หยุดเพื่อที่จะ Syn. drop out, fall out, tumble out
fall out of (phrv.) ตกลงมาจาก Syn. drop out, fall out, tumble out
fall out of love with (idm.) เลิกรัก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
People fall out of favor.คนตกอยู่ออกจากความโปรด ปราน
Kids don't just fall out of the sky, Martha.เด็กนั่นคงไม่ได้เพิ่งตกมาจากฟ้าหรอกนะ มาธ่า
Men who fall out of line are bayoneted or shot.หากผู้ใดแตกแถว จะโดนซ้อมจนตาย หรือไม่ก็ถูกยิงทิ้ง..
Look, the closer it gets, the more I'm worried that the bottom is gonna fall out of this whole thing.ฟังนะ ยิ่งเรื่องมันลงลึกเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งกังวลว่า เรื่องทั้งหมดมันจะแดงออกมา
Look, the closer it gets, the more I'm worried that the bottom is going to fall out of this whole thing.ฟังนะ ยิ่งเรื่องมันลงลึกเท่าไหร่ ฉันก็ยิ่งกังวลว่า เรื่องทั้งหมด มันจะแดงออกมา
Your ugly yellow eyes should fall out of your head as you stare at me so lustfully, Ravana.ดวงตาสีเหลืองอันน่าเกลียดของเจ้า จะหลุดออกจากหัว หากเจ้ายังจ้องข้า ด้วยสายตาอันเปี่ยมด้วยราคจิต เจ้าราพณาสูร
The weight of the rock we're hauling, combined with the planet's gravity, will cause this ship to fall out of orbit.น้ำหนักของหินด้านล่าง บวกแรงดึงดูดของดาว จะดึงยานของเราให้เข้าสู่วงโคจร
My heart would just fall out of my head.หัวใจของฉันก็จะพุ้งออกจากหัว
Do you understand how moronic you sound... when you say your heart is gonna fall out of your head?เธอเข้าใจไหมว่าสิ่งที่เธอพูดมันปัญญาอ่อน... ตอนที่เธอพูดว่า"หัวใจเต้นออกจากหัว"
But if it were to fall out of suspension, and come into contact with matter, say with the bottom of the canister, then, the two opposing forces would annihilate one another violently.หากมันจะมาหาจากระงับ และเข้ามาติดต่อกับเรื่อง, เพื่อพูดผอกด้านล่าง, แล้วทั้งสองที่ขัดขวางไพร่พลจะทำลาย ความรุนแรงกัน.
What might cause it to fall out of suspension?และสิ่งที่ได้ การออกจากการถูกระงับการ?
We didn't just fall out of touch with you, aria.เราไม่ได้แค่ขาดการติดต่อกับเธอคนเดียวหรอกอาเรีย

fall out of ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛想を尽かす[あいそをつかす, aisowotsukasu] (exp,v5s) to be disgusted with; to run out of patience; to fall out of love
槍が降っても[やりがふっても, yarigafuttemo] (exp) (See 雨が降ろうが槍が降ろうが・あめがふろうがやりがふろうが) whatever misfortune happens; even if spears fall out of the sky
零れる[こぼれる, koboreru] (v1,vi) (1) (uk) to spill; to fall out of; to overflow; (2) to peek through; to become visible (although normally not); (3) to escape (of a smile, tear, etc.); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fall out of
Back to top