ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fall behind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fall behind*, -fall behind-

fall behind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall behind (phrv.) ไล่ตามไม่ทัน See also: ตามหลังอยู่
fall behind (phrv.) จ่ายเงินช้า Syn. get behind
fall behind (phrv.) อยู่ต่ำกว่ามาตรฐาน Syn. drop away, drop off, fall away, fall off
fall behind (phrv.) ตกไปด้านหลัง (บางสิ่ง) See also: หล่นไปข้างหลัง
fall behind (phrv.) จมหายไปด้านหลัง
fall behind (phrv.) ทำให้ตกไปข้างหลัง Syn. be behind, drag behind
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้าหลัง (v.) fall behind See also: become underdeveloped Syn. ด้อยพัฒนา Ops. ก้าวหน้า, เจริญ
ล้าหลัง (v.) fall behind See also: become underdeveloped Syn. ด้อยพัฒนา Ops. ก้าวหน้า, เจริญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't let you fall behind in your studies.เอโนกิ ซึยาโกะ อายุไม่ทราบ 500 เยน
Guan, I fear that you will be too slow and fall behind enemy linesแม่ทัพกวน, ข้ากลัวท่านเดินไม่สะดวก แล้วหกล้มอยู่ในแดนข้าศึกนะสิ
And should you fall behind, there is a three-month grace period.และหากคุณค้างชำระ เรามีระยะผ่อนผันให้ถึงสามเดือน
Come on, stay close... Do not fall behind.มาเร็ว อยู่ใกล้ๆ ล่ะ

fall behind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
世に遅れる[よにおくれる, yoniokureru] (exp,v1) to fall behind the times
後手に回る;後手にまわる[ごてにまわる, gotenimawaru] (exp,v5r) to be forestalled; to fall behind
遅れる(P);後れる[おくれる, okureru] (v1,vi) (See 遅刻) to be late; to be delayed; to fall behind schedule; to be overdue; (P)
劣る[おとる, otoru] (v5r,vi) to be inferior to; to be less good at; to fall behind; (P)
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P)
落ち零れる[おちこぼれる, ochikoboreru] (v1) (sens) to leave something behind; to fall behind; to fall short; to drop out
遅れを取る;後れを取る;遅れをとる;後れをとる[おくれをとる, okurewotoru] (exp,v5r) to fall behind; to be beaten; to be defeated

fall behind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ล้าหลัง[v.] (lālang) EN: fall behind ; become underdeveloped FR:
ตกอันดับ[v. exp.] (tøk andap) EN: fall behind ; be downgrade FR:
ตกรุ่น[v.] (tokrun) EN: fall behind one's class (in school) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fall behind
Back to top