ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fall away

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fall away*, -fall away-

fall away ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall away (phrv.) ตกลงมาจาก
fall away (phrv.) อยู่ต่ำลงไป See also: ต่ำลงทันที Syn. drop away, drop off, fall off
fall away (phrv.) น้อยลง See also: ลดลง Syn. drop away, drop off, fall off
fall away (phrv.) แย่ลง Syn. drop away, drop off, fall behind, fall off
fall away (phrv.) เลิกสนับสนุน See also: ตีตัวออกห่าง Syn. fall off
fall away (phrv.) (หน้า) เรียวเล็กลง See also: (หน้า) ผอมลง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It seems that the apple does not fall away from the fault, eh?เหมือนลูกไม้จะตกไม่ไกลต้น
Our flower petals fall away one by one.กลีบดอกไม้ร่วงหล่นทีละกลีบ ทีละกลีบ
♪ never fall away ♪ ♪ ooh, ooh ♪ ♪ one of these days, letters are gonna fall from the sky ♪never fall away letters are gonna fall from the sky
And let all the other stuff fall away.และปล่อยให้เรื่องวุ่นวายอื่นๆ จางหายไป
Not until something bad happens to us, and then all the useless things fall away, and we're left with who we really are.จนกว่าสิ่งเลวร้าย จะเกิดกับเรา แล้วสิ่งไร้ค่า จะเริ่มหายไป จะเหลือแต่ ตัวตนของเรา
I have seen the world fall away... and the white light of forever fill the air.ฉันได้เห็นโลกตกอยู่ห่างออกไป ... ... และแสงสีขาวของตลอดไปเติมอากาศ
And as I fall away, all I can see is your face.แล้วผมก็ตกลงไป สิ่งที่ผมเห็นทั้งหมดนั่นคือใบหน้าของคุณ
The ash within didn't simply fall away.เถ้าธุลีนี่มันไม่ได้หล่นลงมา เเบบปกติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fall away
Back to top