ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fall astern

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fall astern*, -fall astern-

fall astern ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fall astern (phrv.) อยู่ข้างหลังเรือลำอื่น (ทางการแล่นเรือ) Syn. drop astern

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fall astern
Back to top