ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

faith healing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *faith healing*, -faith healing-

faith healing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
faith healing (n.) วิธีการรักษาโรคด้วยความเชื่อทางศสนา See also: การทำให้หายจากโรคโดยวิธีความเชื่อทางศาสนา Syn. faith cure

faith healing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wunderheilung {f}faith healing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า faith healing
Back to top