ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fairwood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fairwood*, -fairwood-

fairwood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fairwood (adj.) เหนื่อยมาก See also: เหนื่อยแทบขาดใจ Syn. very tired

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fairwood
Back to top