ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eyestalk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eyestalk*, -eyestalk-

eyestalk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eyestalk (n.) ก้านลูกตาของกุ้งหรือปู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eyestalk
Back to top