ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exuviate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exuviate*, -exuviate-

exuviate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exuviate (vi.) ลอกคราบ See also: หนังลอก, ผิวลอก Syn. molt, moult, shed
exuviate (vt.) ลอกคราบ Syn. molt, moult, shed

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exuviate
Back to top