ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exult over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exult over*, -exult over-

exult over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exult over (phrv.) ยินดีในเรื่องความโชคร้ายหรือความพ่ายแพ้ของผู้อื่น See also: ดีใจไปกับ Syn. crow over

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exult over
Back to top