ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

extramatital

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *extramatital*, -extramatital-

extramatital ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
extramatital (adj.) ที่เป็นชู้ Syn. illicit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า extramatital
Back to top