ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expressionism

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expressionism*, -expressionism-

expressionism ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Expressionismus {m}expressionism

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expressionism
Back to top