ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expediently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expediently*, -expediently-

expediently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สะดวก[adv.] (sadūak) EN: conveniently ; comfortably ; smoothly ; expediently ; easily FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expediently
Back to top