ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exhaling

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exhaling*, -exhaling-

exhaling ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exhaling (n.) การหายใจออก (จากปอด) See also: การปล่อยลมหายใจออก (จากปอด) Syn. breath, respiration

exhaling ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むっと(P);むうっと;ムッと[, mutto (P); muutto ; mutsu to] (adv,vs) (1) (on-mim) (むうっと is more emphatic) sullenly; angrily; testily; huffily; petulantly; indignantly; (2) (on-mim) stuffily; stiflingly; (adv) (3) (むうっと only) (on-mim) slowly (exhaling smoke); (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exhaling
Back to top