ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

examplify

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *examplify*, -examplify-

examplify ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
examplify (vt.) เป็นตัวอย่างที่ชัดเจน Syn. typify

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า examplify
Back to top