ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

escarole

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *escarole*, -escarole-

escarole ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
escarole (n.) พืชชนิดหนึ่งไปใช้ทำสลัดได้ Syn. chicory

escarole ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
菊萵苣[きくぢしゃ;キクヂシャ, kikudisha ; kikudisha] (n) (uk) endive (Cichorium endivia); escarole

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า escarole
Back to top