ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entangle with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entangle with*, -entangle with-

entangle with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entangle with (phrv.) พันกันยุ่ง (ปกติใช้รูป passive voice) See also: หลงเข้าไปติด Syn. enmesh in, entangle in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entangle with
Back to top