ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

entangle in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *entangle in*, -entangle in-

entangle in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
entangle in (phrv.) พัวพัน See also: หลงเข้าไปติด Syn. enmesh in, entangle with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า entangle in
Back to top