ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enslaved

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enslaved*, -enslaved-

enslaved ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enslaved (adj.) ซึ่งกดขี่ See also: ซึ่งข่มเหง Syn. mistreated

enslaved ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
従軍慰安婦[じゅうぐんいあんふ, juugun'ianfu] (n) comfort women; enslaved prostitute
慰安婦[いあんふ, ianfu] (n) enslaved prostitute; comfort woman

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enslaved
Back to top