ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

endose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *endose*, -endose-

endose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
endose (vt.) ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย Syn. legalize, ratify

endose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エンドセリン[, endoserin] (n) endothelin
トレンドセッター[, torendosetta-] (n) trendsetter
Japanese-English: COMDICT Dictionary
配信優先度選択[はいしんゆうせんどせんたく, haishinyuusendosentaku] grade of delivery selection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า endose
Back to top