ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

encroach on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *encroach on*, -encroach on-

encroach on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
encroach on (phrv.) รุกล้ำ See also: ยื่นเข้าไป, บุกรุก Syn. encroach upon
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
More and more wildfires encroach on major cities.ไฟป่ารุกล้ำเข้าเมืองมาก และมากขึ้นเรื่อยๆ
And tell me, why does the CBI continue to encroach on our jurisdiction?ช่วยบอกทีเถอะ ทำไม CBI ต้องเข้ามาก้าวก่าย อำนาจหน้าที่เราด้วย?

encroach on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)

encroach on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุกรุกป่า[v. exp.] (bukruk pā) EN: encroach on forests FR:
รุกล้ำ[v.] (ruklam) EN: trespass ; intrude ; encroach on ; invade FR: empiéter ; violer la propriété

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า encroach on
Back to top