ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

empty into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *empty into*, -empty into-

empty into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
empty into (phrv.) เทจนหมด See also: รินให้หมด
empty into (phrv.) ไหลลงสู่ Syn. drain into, flow into

empty into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
注入[zhù rù, ㄓㄨˋ ㄖㄨˋ, 注入] pour in; empty into

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า empty into
Back to top