ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

embody in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *embody in*, -embody in-

embody in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
embody in (phrv.) ทำให้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมา Syn. lie in, repose in, reside in, rest in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า embody in
Back to top