ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elementay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elementay*, -elementay-

elementay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elementay (adj.) เป็นขั้นพื้นฐาน Syn. beginning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elementay
Back to top