ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elect with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elect with*, -elect with-

elect with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elect with (phrv.) ได้รับเลือกด้วย (คะแนนหรือคะแนนเสียง) Syn. return with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elect with
Back to top