ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elaspe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elaspe*, -elaspe-

elaspe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elaspe (vi.) ผ่านไปอย่างรวดเร็ว (เวลา, ฤดูกาล) See also: ล่วง Syn. pass, glide

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elaspe
Back to top