ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

elaborate on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *elaborate on*, -elaborate on-

elaborate on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
elaborate on (phrv.) สาธยาย (พูดหรือเขียน) See also: พูดหรือเขียนอย่างละเอียด Syn. enlarge on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Would you care to elaborate on that?หรือคุณสนรายละเอียดพวกนั้น?
Perhaps you would like to elaborate on what you meant last night by "legend."คุณช่วยอธิบายที่คุณพูดเมื่อคืนเรื่องตำนานหน่อย
But--and I am not going to elaborate on how I know this--แต่--และฉันกำลังจะไม่ ลงรายละเอียดว่าฉันรู้ได้ยังไง--
Can you elaborate on that?คุณเพิ่มรายละเอียดอีกได้ไหม
You care to elaborate on that?คุณสนใจ ลายละเอียดไหม
Well, during our argument you said something about two aggravated assault charges and I was wondering maybe after all this time you might want to elaborate on all that?และฉันว่าหลังจากเรื่องที่ผ่านมาเธอคงอยากจะบอกว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง? ผมไม่ค่อยอยากพูดถึงเรื่องนี้เท่าไรนะ อดีตก็ควรปล่อยให้มันเป็นอดีตไป
A goddamn elaborate one.ติดกับกันง่ายๆอย่างงี้เลย
You know, Rossi, if this was all a ruse to hide an escape, it sure was an elaborate one.รู้ไหม รอสซี่ ถ้านี่เป็นเป็นแผนเพื่อจะซ่อนแล้วหนีไป มันเป็นแผนที่แนบเนียนมากเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า elaborate on
Back to top