ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eggwhisk

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eggwhisk*, -eggwhisk-

eggwhisk ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eggwhisk (n.) เครื่องตีไข่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eggwhisk
Back to top