ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

effiminate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *effiminate*, -effiminate-

effiminate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
effiminate (adj.) ไม่ใช่ทั้งเพศหญิงและเพศชาย Syn. unmanly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า effiminate
Back to top