ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eat into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eat into*, -eat into-

eat into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eat into (phrv.) กัด See also: กัดกร่อน Syn. bite into
eat into (phrv.) ทำร้าย See also: เป็นอันตรายกับ, มีผลร้ายกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So we're just going to eat into our savings, is that it?แปลว่าเราจะถลุงเงินที่สะสมมา
There are reasons why D's kids eat into our areaแก๊ง "ดี" อยากได้ที่ของเรา เพราะอะไรรู้มั๊ย
I gotta eat into my own rations to sell, so it don't come cheap.ฉันต้องกินและขายส่วนนึงไปด้วย ไม่งั้นมันก็ไร้ความหมาย
I promise I will not eat into your practice.หนูสัญญาค่ะ ว่าจะไม่รบกวนการซ้อม
Now they retreat into a cloud of smoke and congratulate each other... on being masters of the universe.เขาจะไปเยินยอกัน ในฐานะนายของจักรวาล
I think it's much more likely that something that has been around for such a long period of time and has such enormous intellectual power is gonna retreat into a sort of inner cyberspace, probably lose interest with its immediate surroundings.และมีอำนาจทางปัญญาอย่างมาก เหมาะสำหรับการพักผ่อนจะเป็น ประเภทของไซเบอร์สเปซภายใน, อาจจะหมดความสนใจกับสภาพ แวดล้อมของมันทันที
We will be dipping raw meat into boiling chocolate.เราจะจุ่มเนื้อดิบ ในช็กโกแล็ทร้อนๆเลยล่ะ
No, sir. Now begone! Men, we must be ready to attack the enemy should they attempt to retreat into Maryland.ไม่ได้ ออกไปเดี๋ยวนี้ เราต้องพร้อมสำหรับการจู่โจม

eat into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反败为胜[fǎn bài wéi shèng, ㄈㄢˇ ㄅㄞˋ ㄨㄟˊ ㄕㄥˋ, 反败为胜 / 反敗為勝] to turn defeat into victory (成语 saw); to turn the tide

eat into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝕む(P);虫食む[むしばむ, mushibamu] (v5m,vi) to eat into (e.g. by worms); to spoil; to ruin; to undermine; (P)
食い入る[くいいる, kuiiru] (v5r,vi) to eat into
叩き直す;叩きなおす[たたきなおす, tatakinaosu] (v5s,vt) to beat into shape
食い込む(P);食込む[くいこむ, kuikomu] (v5m,vi) (1) to eat into; to encroach; to erode; (2) (vulg) to be wedged (a girl), i.e. underwear pulled from the back, driving it between the buttocks; (P)
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)

eat into ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข่น[v.] (khen) EN: beat ; strike ; forge ; beat into thin sheets FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eat into
Back to top