ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ease up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ease up*, -ease up-

ease up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ease up (phrv.) ซาลง See also: บางลง Syn. ease off
ease up (phrv.) ผ่อนคลาย Syn. ease off, slacken off
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลี่คลาย (v.) ease up See also: improve, become better
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Coming in too hot. Ease up on the throttle.เข้ามาเร็วเกินไป ลดการเร่งความเร็ว
But he doesn't ease up 'cos he is committed, like you read about.แต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดชึ้น / เค้าถูกคว่ำบาตร เหมือนที่คุณอ่านมา
The steam should help open his passages and hopefully it'll ease up his cough and he can get some rest.ไอน้ำจะช่วยให้เขาหายใจสะดวกขึ้น หวังว่ามันคงจะดีขึ้น แล้วก็ต้องให้เขานอนพักผ่อน
Maybe ease up on the wholeบางทีคุณอาจไม่ต้องดู
Yeah. Might ease up once we relieve the pressure.ใช่ อาจจะดีขึ้นถ้าเราทำการลดความดัน
Eddie, you want to ease up on the pedal, there?เอ็ดดี้ เธอน่าจะขับช้าลงสักนิดนะ
Well, you might want to ease up On the flying soccer balls.อืม นายคงอยากจะผ่อนคลายไปกับฟุตบอลบ้าง
Can you ease up on Lyla?คุณใจเย็นๆเวลาพูดกับไลล่าได้ไหม
I was telling you to ease up on her teat.I was telling you to ease up on her teat.
Why don't we ease up on the partying for a little while?เอางี้ เรามาจัดปาร์ตี้ผ่อนคลายกัน สักแป๊บนึง?
What do you say we ease up on the scientific stuff, okay?คุณพูดเ้อาไว้ว่าเราจะผ่อนคลาย คำอธิบายตามหลักการ ทางวิทยาศาสตร์ลง โอเค?
I told my mom to ease up on the fudge. She wouldn't listen.ฉันบอกให้แม่เก็บขนม เะอไม่ยอมฟัง

ease up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和缓[hé huǎn, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄢˇ, 和缓 / 和緩] mild; gentle; to ease up; to relax

ease up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
手を抜く[てをぬく, tewonuku] (exp,v5k) to ease up (on an opponent); to cut corners; to be shoddy
速度を緩める[そくどをゆるめる, sokudowoyurumeru] (exp,v1) to ease up the speed
気を休める[きをやすめる, kiwoyasumeru] (exp,v1) to ease up; to relax attention

ease up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผ่อนคลาย[v.] (phønkhlāi) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate : unwind FR: se relaxer
ผ่อนแรง[v. exp.] (phǿn raēng) EN: save labour ; save labor (Am.) ; save energy ; reduce the workload ; ease ; ease up FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ease up
Back to top