ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ease off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ease off*, -ease off-

ease off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ease off (phrv.) เปิดอย่างแผ่วเบา
ease off (phrv.) น้อยลง See also: เบาบางลง, บรรเทา Syn. ease up, slacken off
ease off (phrv.) ผ่อนคลาย Syn. ease up, slacken off
ease off (phrv.) แล่นออกจากฝั่ง (การแล่นเรือ)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It should ease off in the first trimester.มันจะเริ่มหมดไป ตอนช่วงสามเดือนแรกเองครับ
Just ease off.{\cHFFFFFF}Just ease off.
Ease off. It's not his fault. It could happen to any pilot.ใจเย็น มันไม่ใช่ความผิดของเขา มันเกิดขึ้นได้กับนักบินทุกคน
So can you please offer the class something useful? Come on. - Well...ดังนั้นเธอจะช่วยบอกอะไร ที่เป็นประโยชน์หน่อยได้มั้ย
Blaine, please offer our guests some holiday libations.เบลน ช่วยเสิร์ฟเหล้าองุ่นให้แขกของเราหน่อย
Five companies lease office space in that building.มี 5 บริษัทที่เช่า สำนักงานในอาคารนั่น
In a few months, I'll ease off, but not right now.อีกไม่กี่เดือนผมจะเพลาลง แต่ไม่ใช่ตอนนี้

ease off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คลายลง[v. exp.] (khlāi long) EN: ease ; ease off FR: diminuer ; s'apaiser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ease off
Back to top